OFERUJEMY USŁUGI W ZAKRESIE

Wyceny nieruchomości:

 • wycena nieruchomości gruntowych niezabudowanych
 • wycena nieruchomości gruntowych zabudowanych (budynki mieszkalne i budynki użytkowe)
 • wycena nieruchomości lokalowych (lokale mieszkalne, lokale użytkowe)
 • wycena nieruchomości przemysłowych ( budynki magazynowe, budynki warsztatowe, hale produkcyjne, place składowe)
 • wycena nieruchomości komercyjnych (budynki handlowe, hotele, obiekty gastronomiczne, stacje benzynowe)
 • wycena nieruchomości rekreacyjnych, turystycznych,
 • wycena nieruchomości zabytkowych (założenia dworsko-parkowe, dwory, pałace, parki zabytkowe)
 • wycena nieruchomości rolnych i leśnych (grunty rolne, gospodarstwa rolne, kompleksy leśne)
 • wycena zakładów przetwórstwa rolno-spożywczego (chłodnie, przetwórnie produktów rolnych, masarnie ubojnie)

Szacowania odszkodowań i służebności:

 • wycena odszkodowań z tytułu zniszczeń powstałych w wyniku budowy infrastruktury technicznej (zniszczone uprawy, nasadzenia, struktura gleby)
 • wycena szkód powstałych na skutek prac remontowych urządzeń infrastruktury technicznej (linie energetyczne, rurociągi przesyłowe)
 • wycena wysokości odszkodowania z tytułu wywłaszczenia nieruchomości
 • wycena odszkodowania za bezumowne korzystanie z nieruchomości
 • określenie wartości służebności przesyłu (linie energetyczne, telekomunikacyjne gazociągi, sieci kanalizacyjne i wodociągowe)
 • określenie wartości służebności przejazdu i przechodu

Wycena wykonywana jest dla celów:

 • zabezpieczenia wierzytelności bankowych
 • ustalenia ceny transakcji kupna –sprzedaży nieruchomości
 • podziału majątku i zniesienia współwłasności
 • notarialnych
 • podatkowych
 • ustalenia wartości środków trwałych (dla celów amortyzacji i sprawozdań finansowych)
 • wniesienia majątku aportem do spółki
 • określenia należności z tytułu trwałego wyłączenia gruntów z produkcji rolnej i leśnej
 • sprawozdań finansowych (wycena majątku przedsiębiorstw)

Doradztwa w zakresie:

 • analizy opłacalności inwestycji w nieruchomości
 • analiza trendów zmian wartości rynkowych nieruchomości
 • opinie o wartości nieruchomości w celu zbycia lub zakupu
 • przygotowania nieruchomości do sprzedaży, ustalenia ceny wyjściowej i strategii jej sprzedaży
 • pomoc przy zakupie nieruchomości (wartość nieruchomości i stan prawny)
 • rozliczenia rzeczowego i finansowego z nieruchomości wspólnej (zniesienie współwłasności, podział spadku, podział majątku)

Ponadto zajmujemy się kompleksowym przygotowaniem dokumentacji w celu stwierdzenia samodzielności lokali mieszkalnych i użytkowych (inwentaryzacja budowlana, raport podziału na samodzielne lokale wraz z obliczeniem udziału w nieruchomości).

Działalność naszego biura oparta jest na fachowej wiedzy i długoletnim doświadczeniu zawodowym co pozwala wykonywać każde powierzone nam zlecenie rzetelnie i profesjonalnie, przestrzegając zasad etyki zawodowej i poufności.

Operaty szacunkowe wykonywane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami zawodowymi dotyczącymi szacowania wartości nieruchomości.